Nr karty: 61/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 08:59:45
Data modyfikacji : 2020-08-21 08:59:45
Zmodyfikowane przez : Monika Rybacka
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: 63 cm, 61 cm, 49 cm, 84 cm i 53 cm oraz drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 280 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 195/3, obręb Słońsko
3.
Znak sprawy
GOŚ.II.6131.101.2020
4.
Data złożenia
2020-08-21
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
rysunek z zaznaczoną lokalizacją drzew
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
W�jt Gminy Inowroc�aw
8.
Miejsce przechowywania
Urz�d Gminy Inowroc�aw, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony �rodowiska, 19, 052 355-58-18
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!